foreningen_logga_webb.gif

AKTUELLT

Maj 2010

Föreningen för god sed på värdepappersmarknanden har beslutat införliva NBKs arbetsuppgifter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och därmed att  lägga ned NBK.


2009


NBK genomförde en översyn av reglerna om offentliga uppköpserbjudanden (take-overs) på aktiemarknaden. Ett förslag till reviderade regler offentliggjordes i mars 2009. Efter remissbehandling överlämnades i juni 2009 ett slutligt förslag till NASDAQ OMX Stockholm och Nordic Growth Market (NGM). Förslaget antogs av de båda börserna utan ändringar. De reviderade reglerna, som avser uppköpserbjudanden avseende bolag vilkas aktier är upptagna till handel på de reglerade marknader som drivs av dessa börser, trädde i kraft den 1 oktober 2009. Reglerna återfinns på respektive börs webbplats


Nasdaq OMX Stockholm

NGM


I syfte att så långt möjligt skapa enhetliga regler om budplikt och offentliga uppköpserbjudanden för alla bolag, oavsett marknadsplats beslutade NBK att utfärda regler för uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag som handlas på First North, Nordic MTF eller Aktietorget. De nya reglerna motsvarar i allt väsentligt de regler som gäller för bolag vilkas aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2010.

NBKs reglerNBK har i en skrivelse till justitiedepartementet föreslagit en ytterligare budpliktsgräns vid 50 %.


Skrivelse